Sagte sitrus is ‘n kommoditeit wat die afgelope vyf jaar baie gegroei het. Hierdie groei word duidelik in Figuur 1 geïllustreer. Die groei van sagte sitrus het vanaf 6 000 hektaar in 2014, tot 13 000 hektaar in 2018 toegeneem. Daar word verwag dat Suid-Afrika binne die volgende twee tot drie jaar sowat 25 tot 27 miljoen uitvoerkartonne sagte sitrus sal produseer.

Figuur 1: Groei in die Suid-Afrikaanse sagte sitrusbedryf, 2014-2019. (Bron: CGA)

Daar is dus ook ‘n toename in aanvraag na hierdie kommoditeit en dit is daarom baie belangrik dat die Suid-Afrikaanse bedryf ‘n baie kompeterende produk vir die internasionale mark produseer. Ten einde ‘n produk te produseer wat onder produsente sal uitstaan, is dit belangrik om te weet hoe die gehalte van sagte sitrus verbeter kan word. In hierdie opsig is grondvrugbaarheid, plantvoeding en waterbestuur van primêre belang.

Faktore wat sagte sitrus-kwaliteit beïnvloed

Daar is verskeie sagte sitrus-variëteite wat onder meer Clementine, Nova, Nadorcott, Tango en Leanri insluit. Elk van hierdie variëteite het sy eie unieke behoeftes en vereistes met betrekking tot grondvrugbaarheid, plantvoeding, snoei, manipulasie en waterbestuur, om maar ‘n paar te noem. Dit is dus belangrik om die behoeftes van al die variëteite te bepaal en te verstaan, sodat die spesifieke behoeftes per variëteit aangespreek kan word.

Die doeltreffende bestuur van elke variëteit is dus direk gekoppel aan elkeen se unieke behoeftes. Die keuse van variëteit en onderstam moet derhalwe ‘n deurdagte besluit wees.

Die gebruik van tegnologie ter ondersteuning van die verbouingsproses, is ‘n verdere belangrike faktor wat bydra tot die suksesvolle produksie van sagte sitrus. Met die beskikbaarheid van gespesialiseerde relevante inligting op die MyFarmWeb™ platform, kan die produsent nou ook ingeligte besluite neem rakende die spesifieke behoeftes van die verskeie variëteite. 

Ons benadering: Ses pilare vir sukses

Met al bogenoemde in ag genome, het Agri Technovation en Laeveld Agrochem ses pilare geïdentifiseer wat elk ‘n fundamentele rol speel in die verbetering in die produksie van sagte sitrus, naamlik:

  • Keuse van variëteit.
  • Grondvrugbaarheid en voeding.
  • Waterbestuur.
  • Snoei en manipulasie.
  • Gewasbeskerming.
  • Tegnologie.

Agri Technovation en Laeveld Agrochem fokus al vir 12 jaar op maniere om vas te stel wat elke variëteit se unieke behoeftes is, ten einde optimale produksie en topgehalte vrugte te verseker.

By Agri Technovation word ‘n benadering van “ons meet om te weet” gevolg. Ons genereer en analiseer relevante data per variëteit, sodat die spesifieke behoeftes van daardie variëteit bepaal kan word en die behoeftes op die regte fenologiese stadium van die gewas korrek aangespreek kan word.

Daar is reeds ‘n groot hoeveelheid data gegenereer en ingewin deur middel van metodes wat gerig is op die bepaling van grondeienskappe, naamlik Agri Technovation se grondklassifikasie (My Soil Classification™) en grond-chemiese analises (I-TEST Soil™). Deur die grondeienskappe te bepaal, kan ingeligte besluite rakende variëteit, voeding en waterbestuur geneem word. Hierdie klassifisering en analise word beskou as baie belangrike stappe tot suksesvolle sagte sitrus-produksie.

‘n Samevatting van vordering met die verskillende variëteite, gevolgtrekkings en bevindinge wat volg uit die inligting wat ingewin en geanaliseer is, volg hieronder. Die fokus is veral op die impak van grondvrugbaarheid, voeding en tegnologie op die sukses van sagte sitrus.

Die bepaling van grondeienskappe is die eerste fundamentele stap om grondvrugbaarheid en korrekte voeding te verseker. Dit word gedoen deur ‘n grondklassifikasie- en grond-chemiese analise.

Grondklassifikasie

Die heel eerste stap in die soektog na hoë-gehalte sagte sitrus-verbouing is grondklassifikasie (My Soil Classification™).  Hetsy dit ‘n nuwe ontwikkeling of reeds gevestigde boorde is, word die data wat tydens grondklassifikasie verkry word, gebruik om die bestuur van sagte sitrus te verbeter. Sekere grond-fisiese eienskappe is meer gunstig vir sagte sitrus-variëteite as ander. Dit is vasgestel en bevestig by wyse van jare se ondervinding en multi-laag analises via die MyFarmWeb™-platform.

In die geval van nuwe ontwikkelings of hervestiging, word gesogte grond-fisiese eienskappe uitgesoek, die korrekte grondvoorbereiding aanbeveel, en die mees geskikte variëteite en onderstamme voorgestel om produksie sowel as variëteitgehalte optimaal te ondersteun. Indien die bome reeds bestel is, kan die mees geskikte areas vir daardie variëteit en onderstam geïdentifiseer word. Dit is belangrik om te weet dat die verskillende variëteite sagte sitrus nie almal dieselfde gronde verkies nie – die een is meer geskik vir ‘n spesifieke grond as ’n ander.

Dit geld natuurlik ook vir onderstamme. Die korrekte kombinasie van grond-fisiese eienskappe, onderstam en variëteit bepaal grootliks langtermyn sukses en maak die bestuur van sagte sitrus soveel makliker.

So byvoorbeeld vereis sekere variëteite ‘n ligter, soms geloogde klipagtige grondtipe wat stres plaas op die gewas, sodat vegetatiewe groei ingeperk word en die vrugset sodoende bevorder word. Die grond-fisiese eienskappe speel ‘n belangrike rol in die bepaling van hoeveel stikstof, fosfaat en kalium toegedien moet word, asook die verhouding tot mekaar om te verseker dat die gewenste resultaat in terme van opbrengs en kwaliteit behaal word.  

Grondeienskappe soos grondvorm, kleipersentasie, logingspotensiaal van stikstof en kalium, volume growwe fragmente, diepte en teenwoordigheid van neo-karbonaat in die bo- en ondergrond, is maar ‘n paar eienskappe wat die bostaande sal beïnvloed.

Meer doeltreffende waterbestuur

Waterbestuur kan meer doeltreffend plaasvind word indien die kombinasie van grondeienskappe waarmee gewerk word, vasgestel is. Deur die grond se plantbeskikbare waterkapasiteit (PBWK) te bepaal, kan die skedulering van water baie meer doeltreffend en akkuraat plaasvind. Die grond bepaal grootliks die lewering en tydperk van besproeiing, asook die tydsverloop tussen besproeiingsiklusse. Boonop kan aanbevelings gemaak word rakende die mees geskikte plasing van vogmoniteringsprobes op ‘n spesifieke boord. Skedulering vanaf die probes is dan verteenwoordigend vir daardie spesifieke boord.

Die mees geskikte plasing verwys na plasing in die mees verteenwoordigende gronde van die boord. Die gebruik van die probes lei tot besparing van water en krag, verhoed onnodige loging van nutriënte, en help om ‘n meer vrugbare grond daar te stel wat sal lei na verbeterde opbrengs en kwaliteit. Water word ook in baie areas as ‘n manipulasiemetode gebruik.

Grondklassifikasie speel dus ‘n uiters belangrike rol by nuwe aanplantings en gevestigde boorde. In die geval van nuwe aanplantings, kan baie toekomstige frustrasie vermy word deur die regte onderstam en variëteit te plant op gronde wat gunstig is vir die verbouing van daardie kombinasie. In die geval van gevestigde boorde kan antwoorde rondom beter wortelontwikkeling, areas wat moontlik dreinering vereis, korrekte plasingsdiepte van daardie dreinering, die skuif van probes na meer verteenwoordigende punte, stadige groei, bome wat ‘n oormaat van terugsterwing toon, produksieverlies en dies meer gegee word. Dit is derhalwe noodsaaklik om te verseker dat die langtermyn belegging vir nog baie jare so doeltreffend as moontlik produseer.

Grond-chemiese analise

Grond-chemiese analises (I-TEST Soil™) is nodig om die korrekte balans tussen die verskeie elemente in die grond te bepaal, te herstel indien nodig en die balans te handhaaf. Elementverhoudings in die grond speel ‘n baie belangrike rol wanneer dit kom by die opname van nutriënte: hoe meer gebalanseerd die verhouding, hoe beter die opname.

Dit speel ook ’n groot rol in waterinfiltrasie en water-tot-suurstofbalans in die grond. Vir hierdie rede lewer verteenwoordigende grondmonsters op ’n ruitpatroon (2 tot 4 per hektaar) of volgens grondtipe, meer akkurate data as slegs een grondmonster per boord. Die pH-vlakke in die grond speel ook ‘n groot rol by die keuse van onderstamme vir verskillende variëteite.

Blaardata en norme

Net soos balans tussen die elemente in die grond belangrik is, so is balans ook belangrik tussen die blaarelemente. In sagte sitrus verskil die plant se behoefte aan sekere nutriënte na gelang van die verskillende fenologiese stadiums. Agri Technovation se ITEST Leaf™-metode maak dit moontlik om die balans in blare daar te stel.

Agri Technovation se metodiek plaas ‘n sterk fokus op nutriëntverhoudings in die gewas, om te verseker dat die regte hoeveelheid elemente op die regte fenologiese stadium toegedien word, volgens die ware behoefte van die plant op die stadium van toediening. Blaardata is die afgelope sewe jaar met die ITEST Leaf™-metode ingesamel uit meer as 60 000 blaarmonsters wat getrek is gedurende die verskillende fenologiese stadiums.

Met hierdie data kon Agri Technovation die ware behoefte van die bome baie akkuraat bepaal en so ook die norme aanpas, ten einde gewaskwaliteit en -produksie te verbeter. Daar is reeds begin om blaar- sowel as grondnorme aan te pas volgens die behoeftes van die verskillende variëteite. ‘n Nawel word nie meer dieselfde bemes as ‘n Valencia nie en ‘n Valencia word nie meer dieselfde as sagte sitrus bemes nie. Die norme is selfs tussen variëteite wat binne dieselfde groep val, aangepas.

Nette se invloed

Die invloed van nette by die bepaling van blaarnorme is ‘n faktor wat ook aangeraak moet word. Agri Technovation is al drie jaar besig met die bepaling van blaarnorme onder netstrukture. Verskille is opgemerk in die opneembaarheid van nutriënte tussen gewasse onder nette en gewasse wat nie onder nette groei nie. Die mikroklimaat onder die nette verskil van die klimaat buite die nette, maar die bome pas daarby aan. As gevolg van hierdie aanpassing, moet meeste van die ander boerderypraktyke ook aangepas word.

Waarnemings in verskille tussen bome onder nette en nie onder nette, sluit die volgende in:

  • Die metabolisme van die boom is langer aan die gang by bome onder die nette (die huidmondjies bly langer oop), omdat die waslagie op die blaar dunner is op die bome onder die nette.
  • Blare onder nette hard nie so sterk af as blare op bome wat nie onder nette is nie, aangesien hulle nie 100% blootgestel is aan direkte sonlig nie. Dit veroorsaak dat die opneembaarheid van blaarvoeding verander, maar terselfdertyd is die blaar meer aanloklik vir sekere peste en plae.

Agri Technovation is tans besig om al hierdie inligting te verwerk en sal in die nabye toekoms aangepaste programme en skedules beskikbaar hê.

Tegnologie: MyFarmWeb™

MyFarmWeb™ is ‘n wolkgebaseerde platform waar die informasie wat gegenereer word deur grondklassifikasie, grond-chemiese analises, blaaranalises en ander toetse, verwerk en gestoor word. Die inligting is beskikbaar soos nodig en maak dit moontlik om ingeligte besluite ten opsigte van boerderypraktyke en metodes te neem.

Produsente wat hierdie toetse laat doen deur Agri Technovation, verkry toegang tot die MyFarmWeb™ data-poel en kan die voordeel geniet wat spruit uit die beskikbaarheid van akkurate en relevante boerderyverwante inligting. Die data is beskikbaar vir die produsent wanneer en soos nodig. Agri Technovation het reeds 12 jaar se sitrusdata beskikbaar, wat dit moontlik maak om ingeligte besluite te neem en aanbevelings te maak rakende die vestiging en suksesvolle produksie van sitrus.

Produsente kan in samewerking met Agri Technovation die regte keuses maak en besluite neem vir suksesvolle sitrusverbouing met inagneming van grondeienskappe en al die ander faktore wat belangrik is by die keuse van plantvoeding. – Johan de Vries, Agri Technovation

Vir meer inligting, besoek www.agritechnovation.co.za of ons Facebook-blad Agri Technovation SA. Jy kan ook meer inligting verkry by www.laeveld.co.za