Frans van Eden skryf:

Ek wil lesers graag bewus maak van die algemeenste belastingtoegewings wat beskikbaar is, wat die vereistes is om te kwalifiseer en wat die voordele is as ’n mens daarvan gebruik maak. Deur die riglyne in hierdie artikel te volg, sal ’n mens eerstens op ’n wettige manier minder belasting kan betaal en tweedens sal jy die kontantvloei-druk op jou onderneming verminder.

Hierdie artikel bevat slegs riglyne vir van die toelaes wat beskikbaar is, en wat moontlik op ’n landbouprodusent van toepassing kan wees.

Slytasie en kapitaaltoelaes

Slytasie is die bedrag wat ’n mens vir belastingdoeleindes kan eis vir die waardevermindering in jou bates, wat gebruik word ter voortbringing van inkomste. En kapitaaltoelaes is ’n vergunning van die staat aan jou sodat jy ’n sekere persentasie van die kosprys van kwalifiserende bates van jou belasbare inkomste kan aftrek.

As die kosprys van toerusting minder as R7 000 is, kan dit onmiddellik vir belastingdoeleindes afgeskryf word.

Slytasietoelaes

Kleinsakekorporasies

Indien jou onderneming kwalifiseer as ’n kleinsakekorporasie, soos gedefinieer in Artikel 12E van die Inkomstebelastingwet, 1962 (Wet 58 van 1962), het jy die volgende slytasietoelaes tot jou beskikking:

 • Nuwe en ongebruikte masjinerie en installasies wat gebruik word in ’n proses van vervaardiging of ’n soortgelyke proses, kan ten volle in die jaar van aankoop afgeskryf word.
 • Ander afskryfbare bates kan as volg afgeskryf word:
  • Jaar 1: 50% van kosprys.
  • Jaar 2: 30% van kosprys.
  • Jaar 3: 20% van kosprys.
Boerderytoerusting

Produsente kan die volgende toelaag eis op toerusting wat in die boerdery gebruik word, onderhewig aan die bepalings van Artikel 12B van die Inkomstebelastingwet. Toerusting se kosprys kan as volg teen die belasbare inkomste van die boerdery afgetrek word:

 • Jaar 1: 50% van kosprys.
 • Jaar 2: 30% van kosprys.
 • Jaar 3: 20% van kosprys.
Masjinerie en installasie

Waar produsente betrokke is by vervaardiging of navorsing, en daardie bates kwalifiseer vir ’n aftrekking ingevolge Artikel 12C van die Inkomstebelastingwet, kan die volgende aftrekkings teen die belasbare inkomste vir die jaar geëis word:

 • Nuut en ongebruik, verkry op of ná 1 Maart 2002, vir vervaardiging of soortgelyke proses:
  • Jaar 1: 40% van kosprys.
  • Jaar 2: 20% van kosprys.
  • Jaar 3: 20% van kosprys.
  • Jaar 4: 20% van kosprys.
 • Nuut en ongebruik, verkry op of ná 1 Januarie 2012, vir gebruik vir kwalifiserende navorsing en ontwikkeling:
  • Jaar 1: 50% van kosprys.
  • Jaar 2: 30% van kosprys.
  • Jaar 3: 20% van kosprys.
 • Gebruik: 20% per jaar.

Kapitaaltoelaes

Geboue

Sommige produsente besit geboue wat binne die vereistes van Artikel 13 van die Inkomstebelastingwet val. Daarom sluit ek die volgende by hierdie artikel in:

Industriële geboue

Onderhewig aan die bepalings van Artikel 13, soos hierbo genoem, sal produsente 5% van die kosprys van geboue wat na 1 Oktober 1999 in gebruik geneem is vir die doeleindes van vervaardiging of ’n soortgelyke proses kan eis as ’n aftrekking van hul belasbare inkomste.

Nuwe kommersiële geboue

Geboue of verbeterings waarvoor kontrakte op of ná 1 April 2007 aangegaan is en konstruksie, oprigting of installasie op of ná daardie datum begin het, kwalifiseer vir ’n aftrekking van 5% van die kosprys van die geboue of verbeterings. Die gebou of verbetering moet egter ten volle of hoofsaaklik ter voortbringing van inkomste in die belastingbetaler se bedryf gebruik word.

Belastingaansporing vir indiensneming

Werkgewers wat vir werknemersbelasting-doeleindes (PAYE) geregistreer is, sal geregtig wees om die PAYE wat maandeliks betaalbaar is vir elke maand te verminder, ten opsigte van die indiensneming van ’n kwalifiserende individu. Die voordeel wat die werkgewer ontvang, is ook vrygestel van belasting.

’n Kwalifiserende werknemer is:

 • Tussen die ouderdom van 18 en 29 jaar op die laaste dag van die maand waarin die aansporing geëis word.
 • In besit van ’n geldige Suid-Afrikaanse ID-dokument of in besit van ’n asielsoekerspermit ingevolge die Wet op Vlugtelinge, 1998 (Wet 130 van 1998).
 • Nie ’n verbonde persoon met betrekking tot die werkgewer nie. Dus kwalifiseer die produsent of direkte familielede van die produsent nie.
 • Nie ’n huishulp nie.
 • Op of ná 1 Oktober 2013 in diens geneem.
 • Verdien ten minste die minimum loon in terme van die loonregulering.
 • Waar die werknemer vir ten minste 160 ure aangestel en betaal is in ’n maand, daardie bedrag gelyk of meer is as R2 000.
 • Waar die werknemer vir minder as 160 ure aangestel en betaal is, is die bedrag ’n breukdeel in vergelyking met die R2 000. Die werklike ure gewerk en betaal is dus 160 ure x R2 000.
 • Verdien minder as R6 000 per maand.
Tabel 1: Formule waarvolgens die aansporing, wat vir die eerste twee jaar van indiensneming beskikbaar is, bepaal word.
Maandelikse salaris Per maand – eerste twaalf maande van indiensneming Per maand – volgende twaalf maande van indiensneming
R0 tot R1 999. 50% van maandelikse besoldiging. 25% van maandelikse besoldiging.
R2 000 tot R3 999. R1 000. R500.
R4 000 tot R5 999. R1 000 – 0,5 x maandelikse besoldiging – R4 000. R500 – 0,25 x maandelikse besoldiging – R4 000.
R6 000 en meer. Nul. Nul.

’n Mens sal egter nooit meer as die totale PAYE wat aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) betaalbaar is in ’n spesifieke maand kan aftrek nie. Wanneer die aansporingsbedrag die PAYE oorskry, kan die surplus na die volgende maand oorgedra word, onderhewig aan sekere limiete.

Waar ’n werkgewer nie die aansporing binne die sesmaandelikse rekonsiliasiesiklus eis nie, sal die aansporing vanaf 1 Maart 2017 nul wees ná die ses maande. Dus sal die aansporing nie terug ontvang word as ’n terugbetaling nie en sal dit ook nie terugwerkend van krag kan wees nie. Die aansporing eindig op 28 Februarie 2019.

Kleinsakekorporasies

’n Kleinsakekorporasie is enige beslote korporasie, koöperasie, privaat maatskappy of ’n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid wat aan die vereistes van Artikel 12E van die Inkomstebelastingwet en die Maatskappywet, 2008 (Wet 71 van 2008) voldoen.

Hierdie tipe entiteite word belas teen ’n progressiewe belastingkoersstruktuur en sonder inagneming van enige ander toelaes wat beskikbaar kan wees. Sake-eienaars met ’n belasbare inkomste van R550 000 kan R94 902 vir die 2018-belastingjaar bespaar deur in hierdie vorm van entiteit handel te dryf.

Die vereistes vir ’n kwalifiserende onderneming is:

 • Die totale aandeelhouding vir die hele jaar van aanslag moet deur natuurlike persone gehou word.
 • Die bruto inkomste kan nie R20 miljoen oorskry nie.
 • Geeneen van die aandeelhouers, in enige stadium van die jaar, mag enige aandele of belang in enige ander maatskappy hou nie. Daar is wel aandele en belange wat hierby uitgesluit word. ’n Voorbeeld van so ’n uitsluiting is aandele in ’n genoteerde maatskappy.
 • Nie meer as 20% van die maatskappy se totale bruto inkomste en ander kapitaalwinste gesamentlik mag bestaan uit beleggingsinkomste en inkomste uit die lewering van persoonlike dienste nie.
 • Die entiteit mag nie aan die definisie van ’n persoonlike diensverskaffer voldoen nie.
Tabel 2: Die bepaling van belasting vir maatskappye met ’n jaar van aanslag tussen 1 April 2017 en 31 Maart 2018 (belastingkoers 28%).
Belasbare inkomste Belastingkoers
R0 tot R75 750. 0%.
R75 751 tot R365 000. 7% van die bedrag bo R75 750.
R365 001 tot R550 000. R20 248 + 21% van die bedrag bo R365 000.
R550 001 en meer. R59 098 + 28% van die bedrag bo R550 000.

Frans van Eden is ’n rekenmeester met ’n passie vir besigheid. Vir enige navrae en raad, kontak hom by epos fvaneden@ymail.com.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here