In hul navorsing oor die huidige stand van die landbousektor in Suid-Afrika, het Henley Sakeskool bevind dat daar ’n groot behoefte aan basiese bestuursopleiding is. Daar word baie goeie werk deur verskillende rolspelers in die waardeketting gedoen om tegniese opleiding aan te bied en in stand te hou. Algemene bestuursvaardighede kom egter kort en dít is wat nodig is om die bedryf volhoubaar te maak.

Wat bestuur alles behels

Bestuur is die proses om met mense en ander hulpbronne te werk om sodoende die besigheid se doelwitte te bereik. Die basiese pilare waarop goeie bestuur gebou word, is beplanning, organisering, leiding en kontrole. Enige besigheid, hoe klein of groot en in watter sektor ook al, het die basiese pilare nodig om vorentoe te kan beweeg en te groei, en dit op ’n standhoudende manier te kan doen.

Beplanning het te make met die daarstel van doelwitte wat oor tyd bereik moet word asook om vooruit te beplan hoe daardie doelwitte bereik gaan word. Beplanning behels dus ’n ontleding van die huidige situasie, die moontlike toekoms en die mikpunte wat gestel moet word om van die hede na die toekoms te beweeg. Die uitkoms van goeie beplanning is strategiese waardetoevoeging en gedeelde waardes vir al die rolspelers in die besigheid.

Organisering hou verband met die daarstel en koördinering van menslike, finansiële, fisiese, inligtings- en ander hulpbronne wat nodig is om die doelwitte van die besigheid te bereik. Die uitkoms van organisering is die bou van ’n dinamiese organisasie.

Leiding het te make met die stimulasie van mense om op die hoogste vlak te presteer. Dit sluit in rigtinggewing, motivering en kommunikasie met werknemers, individueel en in groepe of spanne. Die uitkoms van goeie leiding in ’n besigheid is die mobilisering van mense om ’n sinvolle bydrae tot die besigheid te maak deur innoverende nuwe idees.

Kontrole behels hoofsaaklik die monitering van die suksesvolle uitvoering van planne en bereiking van doelwitte, asook die deurlopende verandering of verbetering van daardie planne en doelwitte om sodoende ’n volhoubare besigheid te bedryf. Die uitkoms van goeie kontrole of beheer is deurlopende leer, verandering en aanpasbaarheid.

Leer om suksesvol te bestuur

Suksesvolle bestuur lei tot ’n volhoubare besigheid wat ’n kompeterende voordeel inhou; dit lei tot winsgewendheid en winsgroei. ’n Winsgewende besigheid word gedryf deur suksesfaktore soos innovasie, gehalte, spoed en kompeterende koste. Kompeterende koste impliseer dat koste laag genoeg gehou word om wins te maak en produkte se pryse op ’n vlak te bring wat dit vir kliënte aanloklik maak, sodat hulle jou produkte as hul eerste keuse sal beskou.

Henley Sakeskool se kompeterende voordeel lê in bestuursopleiding en -praktyke. Deur akademies gefundeerde navorsing het ons die behoefte aan basiese bestuursopleiding in die landbou raakgesien en programme ontwikkel wat hierdie basiese bestuursbeginsels aan boere en ander rolspelers in die landbousektor op ’n praktiese wyse oordra.

Die oogmerk van die opleiding is om rolspelers in die sektor toe te rus met die nodige bestuursvaardighede, wat hulle ’n kompeterende voordeel in die sektor sal gee en wat groter en volhoubare wins en groei sal moontlik maak. – Henley Sakeskool Afrika

Vir meer inligting, kontak dr Adri Drotski by adrid@henleysa.ac.za of 011 808 0915, of besoek www.henleysa.ac.za.