Henley Sakeskool (HSS) Afrika is ’n tak van Henley Sakeskool in die Verenigde Koninkryk wat aan die Universiteit van Reading verbonde is. Dié universiteit het ’n wêreldklas-landboudepartement met hoogs gekwalifiseerde navorsers en dosente. In 2019 het die twee skole ’n gesamentlike navorsingsveldtog van stapel gestuur om die huidige realiteit van landbou en grondhervorming in Suid-Afrika te ontleed en beter te verstaan.

Onderhoude is gevoer met kernrolspelers in die landbouwaardeketting, vanuit die openbare en privaatsektor, met die doel om die huidige stand van die landbousektor en die impak van grondhervorming te ontleed en te bepaal waar gapings vir verdere navorsing, ontwikkeling en opleiding bestaan.

’n Navorsingsverslag is saamgestel en aan die deelnemers in die navorsingsproses asook president Cyril Ramaphosa gestuur. Die president het erkenning gegee aan die navorsing, wat weer gelei het tot verdere gesprekke en samewerking met die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling.

Vanuit ’n navorsings- en ontwikkelingsoogpunt is ’n gekonsolideerde en geïntegreerde grondhervormingsbeleid asook voedselsekuriteit geïdentifiseer as die twee fokuspunte wat verder ondersoek moet word.

Opleiding is die sleutel

Opleiding in die landbousektor word op drie vlakke benodig: tegniese opleiding, bestuursopleiding en leierskapontwikkeling. Deur op al drie vlakke te fokus kan groei in die landbousektor aangemoedig word. HSS Afrika se vaardigheid lê in bestuursopleiding en vennootskappe word tans gevorm met kenners op die ander gebiede sodat al drie vlakke van opleiding aangespreek word.

Vaardigheidsontwikkeling

Een van die bevindinge van die navorsing ten opsigte van opleiding is die groot behoefte aan basiese bestuursvaardighede by nuwe boere en plaasbestuurders. Die tweede opleidingsbehoefte wat geïdentifiseer is, is die verdere ontwikkeling van vaardighede onder rolspelers binne die landbouwaardeketting, met boere en hul werkers as die primêre skakels in die ketting.

Hierdie vaardigheidsopleiding moet klem lê op innovasie, strategiese denke, toekomsgerigte landbou en ’n breër kennis oor die waardeketting deur ’n sistemiese en praktykleerbenadering te volg. HSS Afrika het twee programme ontwikkel om hierdie behoeftes aan te spreek: Grondslag in Plaasbestuur en Sakesukses, en Innovasie en Leierskap in die Landbou-onderneming.

HSS Afrika se missie lees: ‘We build the people who build the businesses that build Africa’. Daarom ondersteun die instansie die opbou van die landbousektor deur vaardigheidsontwikkeling ten einde werkskepping en ekonomiese groei te onderskraag. Die doelwit is om nuwe boere op te lei en hul vaardighede sodanig te ontwikkel, dat elke plaas optimaal en volhoubaar bestuur kan word.

Praktiese grondslagprogram

Die Grondslagprogram word as ’n ontwikkelingsprogram beskou en bestaan uit drie fokusareas, naamlik plaasbestuur en beplanning, boerderyfinansies en begrotings, en menslike hulpbronbestuur op die plaas. By HSS word geglo dat die beste manier van leer in die praktyk geskied en daarom sluit die program ervaringsleer in. Die Boereplaas-bordspel word ook ingespan om plaasbestuurskennis op ’n praktiese manier oor te dra.

Die program kan as ’n eenheid aangebied word of as drie aparte modules. HSS onderhandel met verskeie landboukolleges en kommoditeitsorganisasies om die program in samehang met bestaande tegniese opleiding aan te bied. HSS het ook ’n ooreenkoms met die Mark Fish Foundation aangegaan om, aan die hand van die Game of Stars-sokkerontwikkelingsprogram, basiese bestuursopleiding aan plaaswerkers en bestuurders te bied. Die program kan ook op plase of in plaasgemeenskappe aangebied word.

Omdat die program as ’n ontwikkelingsprogram aangebied word voer HSS tans samesprekings met die korporatiewe sosiale verantwoordelikheidsafdelings van verskeie maatskappye in die landbouwaardeketting om fondse te bekom wat die program sal finansier.

Deur gehalte bestuursopleiding en die ontwikkeling van mense, is HSS Afrika verbind tot ekonomiese groei en sosiale verantwoordelikheid binne hierdie belangrike sektor in Suid-Afrika. – Henley Sakeskool Afrika

Vir meer inligting, kontak dr Adri Drotskie by adrid@henleysa.ac.za of 011 808 0915, of besoek www.henleysa.ac.za vir die volledige navorsingsverslag.