’n Alternatiewe trust vir die vordering van vrywillige heffings op wintergraan, die Suid-Afrikaanse Wintergraan-bedryfstrust (SAWCIT), is deur die bedryf in plek gestel nadat die Nasionale Landboubemarkingsraad nie die bedryf se aansoek vir die voortsetting van die statutêre heffing wou aanbeveel nie.

Read it in English

Dit volg nadat georganiseerde landbou moes ingryp in die werksaamhede van die Wintergraantrust. Belangrike bedryfsfunksies word met die fondse gefinansier en dus moes die bedryf spoedig ’n alternatiewe stelsel in plek kry voor die aanvang van die nuwe bemarkingseisoen op 1 Oktober vanjaar.

Die landboubedryf in Suid-Afrika moes sedert die deregulering van die beheerrade belangrike funksies uit eie fondse onderhou. Hierdie funksies stel die landbouwaardeketting – vanaf produsent tot verbruiker – in staat om wêreldwyd mededingend te wees. Dit verseker voedselsekerheid, en die funksies wat befonds word is onder meer van die hoekstene waarop die vryemark gevestig is.

Wat is die belangrikste funksies wat met die heffings gefinansier word?

  • Suid-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL).
  • Suid-Afrikaanse Graaninligtingsdiens (SAGIS).
  • Navorsingsprojekte.
  • Transformasie.

Wie ondersteun die vrywillige heffing?

Privaatsektor: SANSOR (saadmaatskappye), Agbiz Grain (opbergers), Graan SA (produsente), AFMA (veevoervervaardigers), SACOTA (handelaars), JSE (Safex), die Nasionale Meulenaarskamer (meulenaars), die Suid-Afrikaanse Kamer van Bakwese (bakkers), Pioneer Foods (PepsiCo) en die Suid-Afrikaanse Nasionale Verbruikersunie.

Hoe verskil die doelstelling en funksies van die nuwe trust met die vorige Wintergraantrust (WCT)?

Hulle is feitlik identies, hoewel die bedryfskoste van die nuwe trust minder sal wees. Die interimmaatreël geld tot die WCT se bestuur weer na wense funksioneer.

Wat is die bedrae van die vrywillige heffings?

KoringR14,50 per metrieke ton (BTW uitgesluit)
GarsR14,50 per metrieke ton (BTW uitgesluit)
HawerR6,00 per metrieke ton (BTW uitgesluit)

Waarop is die heffings betaalbaar?

Die heffings is betaalbaar op alle koring, gars en hawer:

  • Wat deur die produsent verkoop word.
  • Wat in- of uitgevoer word.
  • Wat deur of namens die produsent verwerk of geprosesseer word.
  • Waarvoor ’n silosertifikaat uitgereik word.

Hoe word die heffings gevorder?

Produsente en andere wat graan lewer moet magtiging gee dat die vrywillige heffing wat in die prys van sy koring, gars of hawer ingereken is, by die verkoop of lewering daarvan afgetrek mag word.

Wie is verantwoordelik vir oorbetaling van heffings?

Die koper, verwerker, prosesseerder, invoerder, uitvoerder of persoon wat die silosertifikaat uitreik is verantwoordelik vir die oorbetaling daarvan.

Aan wie word die vrywillige heffings betaal?

Die heffings word aan SAWCIT betaal en die bankrekening sal spoedig aan die bedryf bekendgestel word.

Wanneer word die heffings betaal?

Die heffings moet voor die einde van die maand wat volg op die maand waarin die heffings gevorder is, aan SAWCIT oorbetaal word.

Wie besluit oor die gebruik van die heffingsfondse?

Die trustees wat deur die bedryfsrolspelers aangestel is om op SAWCIT te dien, sal die gebruik van die heffings namens die bedryf bestuur en beheer.

Wat is die tydsduur van heffings?

Die vrywillige heffings geld slegs vir die 2020/21-bemarkingsjaar, wat op 1 Oktober ’n aanvang neem. Die bedryf sal in die loop van 2020/21 besluit hoe noodsaaklike dienste in die toekoms befonds sal word.

Vir meer inligting, kontak Leon du Plessis by [email protected]. – Persverklaring, Koring Forum