Boere het voortdurend nuwe en beter tegnologie nodig om volhoubaar te kan produseer. Suid-Afrika se landbou is afhanklik van goeie navorsing om internasionaal mededingend te bly. Goeie inligting is egter skaars; nuwe navorsing en geleenthede word al hoe skaarser. Selfs internasionaal, insluitend die VSA, is goeie norme en riglyne verouderd en moeilik bekombaar. Dit is hoofsaaklik omdat baie riglyne en norme op ou navorsing en kultivars gebaseer is, en nie met die nuutste, hoër opbrengsvlakke van genetika gekalibreer is nie.

Produsente word op plaasvlak oorval met nuwe produkte en dienste, en is gevolglik nie altyd seker wat om te glo nie. Verder verskil landboukundiges oor aanbevelings, veral oor bekalking, regstelling en ontledingsmetodes van grond en plantweefsel. Die verskillende norme en metodiek van verskillende maatskappye help ook nie om die besluitnemingsproses duideliker te maak nie.

Om blindelings te loop en nie van wetenskaplik-gebaseerde inligting gebruik te maak nie, is ʼn groot risiko in die graanbedryf. Sir William Thomas Kelvin het gesê as jy iets nie kan meet nie, kan jy ook nie die uitkoms daarvan verander nie. Hierdie woorde het baie waarde, veral vir produsente, aangesien regstellings nie gedoen kan word as die probleem nie geïdentifiseer en in gedetailleerde data omgesit kan word nie.

Die potensiaal in historiese data

In die graanbedryf word finale opbrengsmeting in die vorm van stroperkaarte gedoen. Hierdie data is aan GPS-punte gekoppel wat dan gebruik word om die stroperdata in ruimtelike ontledingskaarte te omskep.

Die koms van Agri Technovation se wolkgebaseerde platform, MyFarmWeb™, maak dit vandag vir produsente moontlik om alle presisiedata (historiese en huidige data) in te trek en te berg. Hierdie data is ook met GPS-punte op die plaas gekorreleer en het groot waarde vir die produsent. Dit is dus te verstane dat die verwerking van ‘groot data’-stelsels in die wêreld ’n gonswoord in datawetenskap word.

Dit is belangrik vir die graanbedryf dat produsente hul eie presisiedata effektief verder moet gebruik om nuwe geleenthede daaruit te ontgin. Ongelukkig gebeur dit steeds dat plase se ou historiese stroper- en ontledingsdata nie gebruik word om nuwe geleenthede te benut nie.

Met korrekte presisiedata kan verdere verwerking van opbrengs teenoor grondtipes gedoen word indien produsente die grondklas-werk op die plaas afgehandel het. Agri Technovation het nuwe metodes ontwikkel waar gemeet kan word op watter dele van die plaas die kultivars wat geplant is, die beste gevaar het. Om stukke grond te identifiseer wat jaarliks nie presteer nie en ’n verlies maak, is baie belangrik, want dit is wat winsgewendheid direk belemmer.

Geleenthede in die grond

Agri Technovation is aan die voorpunt om ‘groot data’ te verwerk. Met genetikaproewe, die nuwe MyFarmWeb™-tegnologie, asook kommersiële data op produsente se plase, kan die sogenaamde ‘multilayering’-aksie uitgevoer word. Hierdie proses behels die vergelyking van spesifieke genetika met opbrengsdata op grondtipekaarte, asook grondpresisie-vrugbaarheidskaarte, om spesifieke korrelasies te soek. Daarvolgens kan kultivars se stabiliteitskaarte opgestel word om die langtermyn-posisies op plase en lande te soek om die kultivars te plant vir maksimum opbrengsresultate.

Hierdie dataontledingsmetodiek gee produsente baie kragtige en waardevolle vermoëns: om nuwe geleenthede op plaasvlak te ontbloot. Dit word moontlik gemaak deur te identifiseer watter genetika die stabielste is en die beste sal vaar per grondtipe. Wat voorheen ’n hipotese was, kan nou met presisiedata bewys word.

Die grondvrugbaarheidsvlakke teenoor opbrengs van genetika kan ook gemeet word om die beste vlakke van produksie te bepaal. Verskillende vlakke in dele per miljoen (dpm), basisversadigingsvlakke (%) en verhoudings tussen elemente, mikro-elementvlakke, suurversadiging en pH kan bepaal en direk van tabelle afgelees word. Nuwe ontledings uit kommersiële data begin uitwys dat hoër opbrengste verkry word by fosfaatvlakke in grond wat in dié stadium handboeknorme se riglyne oorskry. Só word die geleenthede in die grond se vrugbaarheidsvlakke ontbloot.

’n Nuwe standaard van slim boer

Met die druk van ’n knoppie kan produsente op MyFarmWeb™ van hul eie stroperkaarte af ʼn presisiekaart skep. Hulle kan hul eie insetkoste en graanpryse inlees, wat dan die kaart skep en vertoon. Die winsgewendheidkaart word met ’n legende vertoon wat visueel aandui waar gelyk gebreek word, wins gemaak of verlies gely word.

Produsente kan met insetkoste rondspeel en dadelik sien wat hulle vir die betrokke komende seisoen kan bestee, teenoor hul mielie- of graanprys. Grond of kolle in lande wat elke jaar nie winsgewend is nie, kan baie maklik uitgewys word, sodat boere ʼn ingeligte besluit kan neem om nie hierdie kolle te plant nie, of teen laer insette te plant (Figuur 1).

Die kern van slim boer is om te begin deur die beste genetika te identifiseer wat met die verskillende grondtipes en grondpotensiaal korreleer. Met hierdie nuwe, unieke metodiek kan produsente nou behaal wat nooit voorheen moontlik was nie: om met dieselfde insetkoste bestaande kultivars beter te plaas op grondareas waar dit die beste opbrengste sal lewer.

Winsgewendheid se wenresep

Met Agri Technovation se nuwe dataontledingsmetodiek hoef produsente ook nie meer staat te maak op verouderde riglyne wat jare gelede vasgestel is nie, maar kan nuwe geleenthede nou geïdentifiseer word sonder om te raai en te wonder wie om te glo. Buiten die voordeel daarvan om risiko aansienlik te verminder, kan data elke jaar slimmer toegepas word om die daaropvolgende seisoen meer effektief te boer.

Met hierdie insigte, saam met die wetenskaplike data en aanpasbaarheid van die MyFarmWeb™-stelsel, kan aanpassings gemaak word wat aan die einde van die seisoen ’n aansienlike impak op opbrengs per hektaar maak.

Uiteindelik is dit nou die eerste keer in landbou se geskiedenis moontlik om werklike insig te gee in potensiële risiko-verskansing en toekomstige winsgewendheid. Sonder dié twee aspekte is ʼn plaas nie volhoubaar nie, so hierdie tegnologie gee dus baie meer as net data.

Eerstens skep dit ’n wetenskap-gebaseerde basis vir produsente om meer ingeligte besluite te neem. Tweedens ontgin dit die meeste potensiaal uit produsente se grond sonder om insetkoste te verhoog. Laaste, maar nie die minste nie, bevorder dit volhoubaarheid.

Vir Suid-Afrikaanse produsente het die sleutelproses om die volle waarde van presisieboerdery te ontsluit, uiteindelik vir die graanbedryf beskikbaar geraak. – Willem JH Eigenhuis: Agri Technovation

Vir meer inligting oor kultivarkeuses volgens grondtipes, en insigte wat winsgewendheid bevorder, kontak u naaste Laeveld Agrochem-agent of Agri Technovation-landboukundige by +27 21 300 0543 of besoek www.agritechnovation.co.za.