Afrikaanse lesers

Plaas Media is tans besig met ’n kort opname om ons gereelde tydskriflesers asook ons kliënte en vennote se tydskrif-leesgewoontes te bepaal. Ons sal dit waardeer indien u ’n paar minute kan neem om die vrae in die volgende vraelys te beantwoord. Onthou asb om die “Klaar”-knoppie te kies as jy die vrae voltooi het. Baie dankie vir jou deelname: https://www.surveymonkey.com/r/JDW9GJF

English readers

Plaas Media is currently conducting a short survey of our regular magazine readers’ as well as our clients’ and project partners’ reading habits. We will appreciate it if you could take a few minutes to complete the questions in the following questionnaire. Please remember to select the “Done” button once you have completed the questionnaire. Thank you for your participation: https://www.surveymonkey.com/r/JYCGC6T