The South African Stud Book and Animal Improvement Association, a registered registering authority in terms of the Animal Improvement Act, 1998 (Act 62 of 1998), is a service organisation that provides animal registration services and genetic production evaluation to all participating animal producers.

SA Stud Book is currently awaiting applications for the post of General Manager at the organisation.

The successful candidate for this senior management position in the livestock industry should preferably meet the following requirements:

 • Possess an appropriate qualification in Animal Science at a recognised South African tertiary institution.
 • Be registered as a professional natural scientist under Section 18 of the Natural Sciences Act, 1982.
 • Have proven management experience in a senior position.
 • Possess knowledge and experience of the financial management of an organisation, the preparation of budgets and controlling its execution.
 • Be able to work under pressure.
 • Maintain good human relations and communication skills, external and internal.

Other relevant information

 • The General Manager is stationed at SA Stud Book’s headquarters in Bloemfontein.
 • Participation in SA Stud Book’s provident fund is compulsory.
 • A market-related salary is negotiable.
 • Commencement of duties is on 1 July 2018.

Full applications consisting of a CV and relevant references, must be sent to the personnel officer at anja@studbook.co.za before 31 March 2018.

If you have not received feedback within three weeks of the closing date, you can assume that your application has been unsuccessful.

*********************************************************

SA STAMBOEK EN DIEREVERBETERINGSVERENIGING

POS BESKIKBAAR: HOOFBESTUURDER

Die Suid-Afrikaanse Stamboek en Diereverbeteringsvereniging, ‘n geregistreerde registrerende owerheid ingevolge die Diereverbeteringswet, 1998 (Wet 62 van 1998), is ‘n diensorganisasie wat diere-aantekeningdienste en genetiese produksie-evaluering aan alle deelnemende diereprodusente lewer.

SA Stamboek wag tans aansoeke vir die pos van Hoofbestuurder van die organisasie in.

Die suksesvolle kandidaat vir hierdie senior bestuursposisie in die veebedryf, moet verkieslik aan die volgende vereistes voldoen:

 • Beskik oor ‘n toepaslike kwalifikasie in Veekunde aan ‘n erkende Suid-Afrikaanse tersiêre instansie.
 • Geregistreer wees as ‘n professionele natuurwetenskaplike ingevolge Artikel 18 van die Wet op Natuurwetenskaplikes, 1982.
 • Beskik oor bewese bestuurservaring in ‘n senior posisie.
 • Beskik oor kennis en ervaring van die finansiële bestuur van ‘n organisasie, die opstel van begrotings en beheer oor die uitvoering daarvan.
 • Beskik oor die vermoë om onder druk te werk.
 • Beskik oor goeie menseverhoudings en kommunikasievaardighede, ekstern en intern.

Ander relevante inligting

 • Die Hoofbestuurder is by SA Stamboek se hoofkantoor in Bloemfontein gestasioneer.
 • Deelname aan SA Stamboek se voorsorgfonds is verpligtend.
 • ‘n Markverwante salaris is onderhandelbaar.
 • Diensaanvaarding is 1 Julie 2018.

Volledige aansoeke bestaande uit ‘n CV en toepaslike verwysings moet voor 31 Maart 2018 aan die personeelbeampte by anja@studbook.co.za gestuur word.

Indien u geen terugvoer binne drie weke na die sluitingsdatum ontvang nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.