Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het in die 2017-seisoen agt proewe in die Suid-Kaap geplant waarvan sewe se data ingesamel is (die proewe by Riversdal en Heidelbergvlakke het swak gevestig weens te min grondvog). In die Swartland is agt proewe op sewe lokaliteite geplant, waarvan drie nie gesoes is nie (weens te min grondvog by Darling, Pools en Eendekuil).

In die afgelope 2017-seisoen is ʼn totaal van 18 kultivars in die kultivar-evaluasieprogram getoets. Daar is vier konvensionele, agt CL (Clearfield®, Imasamoks-tolerante) en ses van die TT (Triasien tolerante) groep by die program ingesluit. Al 18 kultivars is basterkultivars, soos in 2016. Een nuwe CL- (43Y92) en drie nuwe TT-kultivars (Hyola 650 TT, AG4510 TT en CHTB2112 TT) is getoets.

Resultate

Die opbrengsresultate word in Tabel 2 en 3 vir die onderskeie gebiede opgesom.  Die “Clearfield® (CL)” en “Triasien tolerante (TT)” – kultivars se data is van die konvensionele kultivars geskei.

Die Swartlandproewe is die afgelope seisoen aan ondernormale vogtoestande tot rampdroogte in die noordelike- en westelike gebiede blootgestel. Min Sclerotinia het in 2017 voorgekom. Swartstambesmetting is bepaal op al die proewe in die Swartland en daar was ʼn 10% toename in vergelyking met die 2016-seisoen.

Witblaarvlek het, soos die afgelope paar seisoene, by Grasrug voorgekom. In die Swartland was die gemiddelde opbrengste 1 777kg/ha teenoor 2 746kg/ha en 1 320kg/ha in 2016 en 2015 onderskeidelik. In 2015 is die proewe by Pools, Eendekuil en Darling wel geoes teenoor geen opbrengs in 2017.

Al die proewe, met die uitsondering van saaityd 2 op Langgewens wat later gesaai is, het ontkiem ná die eerste reën op 6 en 7 Junie 2017. Die proefgemiddeldes vir die Swartland het tussen 1 414kg/ha vir Porterville (Darling, Pools en Eendekuil geen opbrengs) en 2 236kg/ha vir Philadelphia gewissel.

Diamond (1 928kg/ha) was die konvensionele kultivar met die hoogste opbrengs in sy groep en naashoogste gemiddelde opbrengs in die Swartland ná die Cl-kultivar 44Y90. Diamond se opbrengs was nie betekenisvol laer as dié van 44Y90 nie. Die opbrengs van CB Tango (1 874kg/ha) en Belinda (1 829kg/ha) was nie betekenisvol laer as dié van Diamond nie.

Die opbrengs van die Cl-kultivar 44Y90 (2 038kg/ha) was betekenisvol hoër as die ander kultivars in die groep en was ook die hoogste in die Swartland. Die Cl-kultivar met die naashoogste opbrengs was 44Y89 (1 897kg/ha) gevolg deur 43Y92 (1 864kg/ha) en 44Y91 (1 854kg/ha).

Drie nuwe TT-kultivars is die afgelope seisoen getoets. Die TT-kultivar met die hoogste gemiddelde opbrengs in die Swartland was AG4510 TT (1 691kg/ha), gevolg deur ʼn nuwe kultivar, CHYB2112TT (1 676kg/ha), Hyola 555 TT (1 675kg/ha) en nog ʼn nuwe kultivar, Hyola 650 TT (1 664kg/ha). Daar was slegs 27kg/ha verskil tussen die vier TT-kultivars met die hoogste opbrengste.

Die gemiddelde opbrengs van die TT-kultivars in 2017 was 9,8% laer as die konvensionele kultivars. In die 2016-seisoen was die opbrengs 13% laer. Die Cl-kultivars se opbrengs was gemiddeld 15kg/ha hoër as die opbrengs van die konvensionele groep kultivars.

In die Rûens (Tabel 3) het die proefgemiddeldes gewissel tussen 2 659kg/ha op Napier en 1 730kg/ha op Tygerhoek se 2de saaidatum. Die gemiddelde opbrengs was 2 240kg/ha teenoor 2 885kg/ha in 2016 en 1 320kg/ha in 2015.

Die konvensionele kultivar Diamond (2 601kg/ha) het die hoogste gemiddelde opbrengs in die konvensionele groep en in die proef as geheel gelewer. Dit is gevolg deur CB Tango, CB Agamax, Belinda en Hyola 50, maar al die opbrengste was betekenisvol laer as dié van Diamond.

Die nuwe CL-kultivar 44Y90 (2 501kg/ha) het die hoogste opbrengs in die CL-groep gelewer. Die (nuwe) kultivar 43Y92 (2 434kg/ha) was tweede in die CL-groep, gevolg deur 44Y89 (2 379kg/ha) en 45Y91 (2 366kg/ha). Al bogenoemde kultivars het nie betekenisvol van 44Y90 verskil nie.

In die TT-groep het AG4510 TT (2 268kg/ha) ’n betekenisvolle hoër opbrengs as die ander kultivars in die groep. AG4510 TT is gevolg deur Hyola 650 TT (2 070kg/ha), Hyola 559 TT (2 066kg/ha) en Hyola 555 TT (2 022kg/ha).

Die gemiddelde opbrengs van TT- kultivars was 9% laer as die konvensionele kultivars. In 2016 was die verskil 14,2% teenoor 18,1% in 2015 en 8,1% in 2014. Die gemiddelde opbrengs van TT-kultivars was 10% laer as die CL-kultivars. Die Cl- en konvensionele kultivars het gemiddeld met slegs 26kg/ha in opbrengs verskil. Soos in die Swartland, het die Cl-kultivars ook hier ietwat beter gevaar. – Kanolafokus