Die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye het die voortsetting van die voorgestelde statutêre heffing in die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf vir ’n tydperk van twee jaar tot 4 November 2020 goedgekeur.

Die heffing word as volg aangewend:

  • 70% van die totale inkomste moet aan generiese funksies bestee word wat verbind word met verbruikersgemoedsrus, verbruikersopvoeding, navorsing en ontwikkeling, skakeling en produksie-ontwikkeling.
  • Nie meer as 20% mag aan administrasiekoste bestee word nie.
  • Ten minste 20% moet aan transformasie bestee word.

Die statutêre heffing sal verder vir ’n tydperk van twee jaar van toepassing wees ingevolge die volgende voorwaardes:

  • Die heffing sal deur die ouditeur-generaal geoudit word en die persentasie wat aan transformasie toegestaan word, moet duidelik aangetoon word.
  • Die surplusfondse mag nie deel van die Rooivleisbedryfsforum se fondse wees nie en sal ná die einde van die heffingsperiode met die goedkeuring van die minister aangewend word.
  • Die heffing moet apart hanteer word van ander fondse of bates wat onder die heffingsadministrateur se beheer is.
  • Die betrokke diensverskaffers wat statutêre fondse ontvang, moet ’n databasis van swart rolspelers en hul markaandeel op datum hou sodat die proses van transformasie in die rooivleisbedryf gemonitor kan word.
  • Die Nasionale Bemarkingraad het waarnemerstatus op die Rooivleisbedryfsforum se raad sowel as op die transformasie-subkomitee om te verseker dat aan die oorspronklike bedoeling van die aansoek voldoen word. RPO Nuusbrief