ALFA 2018 word gebou rondom spesifieke prioriteitsprojekte. Hierdie prioriteitsprojekte sal fokus op die verskillende vertakkings op die veeplaas, hul produkte en die rolspelers wat by elkeen betrokke is. Die meeste van die projekte val binne die raamwerk van ALFA 2018 se vyf fokusareas, naamlik interras, slagos, jeug, veilings, sosiaal en landbou-ontwikkeling. Die balans word geïnspireer deur die Diereverbeteringswet, 1998 (Wet 62 van 1998) deurdat verskillende mini-ekspo’s reg laat geskied aan die verskillende spesies lewendehawe wat deur die wet beheer word.

Verder fokus ons op die verskillende waardekettings van die veebedryf, naamlik rooivleis, wild, suiwel en natuurlike vesel (wol). Daar is ook ’n internasionale fokus om Suid-Afrika aan die buiteland, en die buiteland aan Afrika, bekend te stel met spesifieke fokus op Afrika. Ons teikenmark met die aanbiedings is die kommersiële veeboer in primêr die hoëveld, maar ook in die groter konteks van Suid-Afrika en die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SADC).

Die naam “ALFA” staan vir African Livestock Trade Fair. Alles wat by ALFA aangebied word, is in lyn met hierdie missiestelling wat in die naam vervat is. Die fokus in die aanbieding word soos volg opgesom:

 • Daar word klem geplaas op innovering en blootstelling aan nuwe tegnieke en tegnologie.
 • Besoekers aan ALFA 2018 is deelnemers en interaksie word op alle vlakke tussen vertoners en besoekers bewerkstellig. Werkswinkels, konferensies en demonstrasies word saam met die uitstallings aangebied.
 • Topgehalte diere word in alle projekte en deur alle rasse ten toon gestel. Net die beste genetika word vertoon.
 • Al die projekte fokus op presisieproduksie, waardeketting-integrasie en ’n verbruikersingesteldheid.
 • Erkenning word gegee aan Suid-Afrika se rol in Afrika en daar word ook gepoog om Suid-Afrika se veebedryf aan die res van Afrika bloot te stel.
 • Die doel is om handel te fasiliteer in al die uitstallings en oor al die bedrywe heen.
 • Daar is ’n jeugfokus, vanaf skoolvlak tot op tersiêre vlak, en die mikpunt is integrasie met die onderskeie bedrywe.
 • Die oogmerk is om landbou-ontwikkeling te stimuleer en veral privaat inisiatiewe in die sektor te motiveer, asook om verskillende rolspelers aan mekaar bekend te stel.
 • Daar word aandag gegee aan al die verskillende onderafdelings van insette tot die totale landboubedryf, maar met ’n veeboerfokus. Dit sluit in meganisasie, finansiering, saad, versekering, bemesting, implemente, ens.

LET WEL: Hierdie is ’n konsepdokument en nog nie alle projek-borgskappe wat hierin vervat is, is bevestig nie. Vir meer inligting oor bevestigde borgskappe, mini-ekspo’s en program-items, kontak my gerus.

ALFA 2018 SE INTERRASFOKUS-HOOGTEPUNTE

Die interraskonsep erken die bestaansreg van verskillende rasse met hul onderskeie kwaliteite en gee erkenning aan uitnemende diere oor rasgrense heen. In alle gevalle word met die Nasionale Interrasbeoordelaarsvereniging saamgewerk om die beoordeling professioneel en objektief te doen. Prestasiedata word ook deurgaans as basis gebruik en alle evaluerings is wetenskaplik gefundeer.

Besoekers aan ALFA 2018 kry deurgaans die geleentheid om hul eie wenners aan te wys in ’n “people’s choice”-uitdaging, om sodoende maksimum besoekersinteraksie en deelname te bewerkstellig. Erkenning word ook aan die telers van voortreflike diere gegee en daar word in hierdie verband met die telersgenootskappe, asook die verskillende registrerende owerhede, saamgewerk.

 1. Die Hinterland Nasionale Interras-vleisbeeskampioenskap
  1. Die interras-grootkampioen manlike en vroulike dier van die twaalf grootste skoue in Suid-Afrika word genooi om aan hierdie kampioenskap deel te neem, waartydens die nasionale interraskampioen vir manlike en vroulike diere aangewys word.
 2. Die Vleissentraal Nasionale Versprestasiekampioenskap
  1. Die kompetisie is vir nie-haltermak verse. ’n Kampioen word per ras aangewys. Prestasiedata word as basis gebruik vir diere om vir deelname te kwalifiseer. Daarna word ’n funksionele doeltreffendheidsindeks gebruik. Geen subjektiewe beoordeling word gebruik om wenners te bepaal nie. Daar is ook ’n interraswenner wat deur die publiek aangewys word. Altesaam 16 vleisbeesrasse gaan aan vanjaar se kompetisie deelneem.
 3. Die GWK Hoëveld Suiwel-interraskampioenskap
  1. Dit is die enigste volwaardige interraskampioenskap vir suiweldiere op die Hoëveld. Nie net is al vier rasse betrokke nie, maar daar word ook ’n Hoëveld-skou per ras gehou, waaruit diere dan kan vir die interraskampioenskap kwalifiseer.
 4. Die Zoetis Junior Interraskampioenskap
  1. Veeplaas-vleisbeesstoetkuddes is reeds by tien verskillende landbouskole geplaas as deel van die PLAAS Landboujeugstigting. Hierdie diere ding teen mekaar mee in die junior interraskampioenskap om die beste junior interrasdiere aan te wys.
 5. Die Nutrifeeds Moneymaker Vleiskoeikampioenskap
  1. Al die vleisbeesrasse word genooi om in elke ras hul top “Moneymaker”-koei (tien jaar oud) aan te wys op grond van die getal nageslag en tot watter mate sy die ras via haar nageslag beïnvloed het.
ALFA 2018 SE KLEINVEEFOKUS-HOOGTEPUNTE

Hoewel die kleinveeprogram onder die interrasfokus val, word spesiale aandag aan kleinvee gegee omdat daar nêrens anders spesifiek op die Hoëveld se kleinveebedryf gefokus word nie. Die kleinveebedryf is sonder twyfel die winsgewendste deel van die veebedryf se herkouerkant en daarom speel die bedryf ’n belangrike rol in veeboerderystelsels op die Hoëveld. As ’n mens kyk na die onlangse vordering wat met meerlinge, intensiewe stelsels en skaapvoerkrale gemaak is, dan is dit verseker ook een van die mees vooruitstrewende vertakkings.

 1. Die BKB Nasionale Kleinveeprestasiekampioenskap, waar twaalf verskillende rasse gaan deelneem in samewerking met SA Stamboek om die beste manlike dier jonger as drie jaar te identifiseer op grond van gemete prestasie. Geen subjektiewe beoordeling word gebruik in die evaluering nie.
 2. Die Barnlab Kleinvee-ekspo: Suid-Afrika is geseën met ’n fantastiese verskeidenheid rasse. By ALFA 2018 beoog ons om hierdie rasse langs mekaar onder een dak ten toon te stel, om sodoende die grootste en volledigste uitstalling van verskillende kleinveerasse ooit te skep.
 3. Die Barnlab Kleinveeproduksiewerkswinkel met Kenneth Botha, waar die praktiese toepassing van kleinveeproduksie en -voeding bespreek gaan word.
 4. Die Zoetis Intensiewe Skaapboer van die Jaar-kompetisie saam met Mamre, Veeplaas en die Universiteit van die Vrystaat bereik sy hoogtepunt wanneer 2018 se wenners tydens die ALFA-dinee aangewys word.
ALFA 2018 SE SLAGVEEFOKUS-HOOGTEPUNTE

Die Samic-karkasklassifiseringstelsel het Samic deur die jare toegelaat om deur middel van die karkaskompetisies geweldige waarde toe te voeg deur erkenning aan uitstaande karkasse te gee. Die boer se vermoë om dus die klassifikasie van die karkas te voorspel wanneer hy die lewendige dier op die hoef beoordeel, is een van die min dinge wat hy kan doen om sy prys positief te beïnvloed. Dit is dan ook die doelwit van die Slagos-beoordelaarsvereniging, wat betrokke is by elkeen van die kompetisies.

 1. Die Molatek Hoëveld Slagos- en Karkaskampioenskap
  1. Vleisbeesboere op die Hoëveld word genooi om elk vier slagdiere in te skryf om aan Samic se verskillende gewigsklasse deel te neem. Diere kan suiwer of gekruis wees.
 2. Die Standard Bank Interras Slagos- en Karkaskampioenskap (borgskap moet nog finaal bevestig word)
  1. Die verskillende genootskappe van die onderskeie vleisbeesrasse word genooi om elk vier slagdiere in te skryf om in Samic se verskillende gewigsklasse deel te neem.
 3. Die Sernick Junior Slagoskompetisie
  1. Verskillende landbouskole word genooi om elk vier slagdiere wat hulle self gevoer het, in te skryf om in Samic se verskillende gewigsklasse deel te neem. Die veekarkasse word dan in die Sernick Junior Karkaskompetisie beoordeel en die wenkarkas word ten bate van die wenskool opgeveil.
 4. Die Sernick Ontwikkelende Boer Slagos- en Karkaskompetisie
  1. Verskillende ontwikkelende boere wat hul slagvee by Sernick laat afrond, word genooi om elk vier slagdiere in te skryf om deel te neem. Na beoordeling en die aanwysing van die wenkarkas, word die karkas ten bate van die wenner opgeveil.
 5. Die Cape Gate ALFA Mega-oskompetisie
  1. Ons soek die grootste en swaarste os in die land. Alle rasse, kruise en ouderdomme is welkom. Die top tien inskrywings word genooi om diere by ALFA 2018 uit te stal.
 6. Die Taltec Slagveebeoordelaarsprogram
  1. Tien osse word uitgestal en junior beoordelaars van die Slagos-beoordelaarsvereniging bied al om die uur praatjies aan om besoekers in te lig hoe ’n slagos beoordeel moet word. Besoekers kan dan hul nuutgevonde kennis gebruik om in te skryf vir ’n kompetisie waar hulle tien osse in rangorde moet plaas.
 ALFA 2018 JEUGPROGRAM-HOOGTEPUNTE

As ons die toekoms van landbou wil verseker, is die beste wat ons vandag kan doen om die landboujeug – op skool en universiteit – te bemagtig. Terwyl landbouskole aan leerlinge die unieke geleentheid bied om gefokusde, vakgerigte opleiding te ontvang, ondersteun ALFA 2018 die jeug deur aan hulle praktiese ervaring te bied en hulle aan die bedryf bloot te stel. ALFA 2018 bied ook aan landbouskole en universiteite ’n geleentheid om in die verskillende dissiplines teen mekaar mee te ding.

 1. Die ALFA Landbouskool van die Jaar (borgskap moet nog finaal bevestig word): Landbouskole van regoor die land word genooi om deel te neem aan ’n kompetisie wat sewe verskillende afdelings dek, insluitend ’n uitstalling en aanbieding van die skool se landbouprogram, ’n groot- en kleinvee-jeugskou en ’n vasvrakompetisie. Elke skool skryf ’n span van vyf leerlinge en ’n onderwyser in, wat dan vir die duur van ALFA 2018 op die terrein gehuisves word.
 2. Junior kampioenskappe:
  1. Die Toyota SA Nasionale Junior Afslaerskompetisie.
  2. Die Santam Landbou Nasionale Junior Kuilvoerkompetisie.
  3. Die Sernick Junior en Slagoskompetisie en Karkaskompetisie.
  4. Die JSE Junior Wolhanteringskompetisie.
 3. Die Javlin-studenteprogram: Tien senior studente van drie universiteite word genooi om deel te neem aan ALFA 2018 as deel van die reëlingskomitee. Die studente neem aktief deel aan ALFA 2018 en kry dan ook die geleentheid om rolspelers in die bedryf te ontmoet en saam met hulle te werk.
 4. Die Old Mutual Landboustudent van die Jaar: Die nasionale kompetisie, wat by agt verskillende universiteite aangebied word, se wenners kom by ALFA 2018 byeen vir die eindrondte om die nasionale wenners in drie kategorieë, naamlik veekunde, landbou-ekonomie en gewasbou, te bepaal.
ALFA 2018 MINI-EKSPO’S VIR KLEINER BEDRYWE – HOOGTEPUNTE

Die Diereverbeteringswet en die spesies wat in die wet ondervang word, is die basis waarop ALFA 2018 gebou word. Dit sluit in die verskillende spesies, die rasse binne die spesies asook die kommersiële kant van elke bedryf, die mark waar produkte verkoop word, asook die georganiseerde landbou-organisasies wat leiding verskaf.

Die bedrywe wat gewoonlik kleiner is as die hoofstroom lewendehawe-bedrywe, kry normaalweg nie dieselfde blootstelling as groter bedrywe by ekspo’s nie. Ons probeer aan hulle hul regmatige plek binne die groter veebedryf gee by ALFA 2018.

 1. Die Kleinvee Suiwel-ekspo (borgskap moet nog finaal bevestig word): Dit fokus op melkbokke en -skape, asook die waardeketting wat hierin ondervang is, vind plaas in samewerking met die Melkprodusente-organisasie (MPO). Daar word gekyk na die verskillende rasse wat aangewend kan word, asook die produksiestelsel wat dit verteenwoordig. Daar is ook ’n werkswinkel oor bokkaas en ’n kaasproegeleentheid.
 2. Die PIC Varkproduksie-ekspo: Daar was tradisioneel verskeie klein varkprodusente in Suid-Afrika, meestal op plase wat vandag primêr fokus op bees- of skaapproduksie. Dié ekspo poog om die varkbedryf weer aan die veebedryf bekend te stel. Dit sluit ’n rasuitstalling, ’n werkswinkel oor hoe om ’n varkeenheid te begin, ’n veiling en demonstrasies in.
 3. Die Werksperd-ekspo (borgskap moet nog finaal bevestig word): Perde was tradisioneel die vervoermiddel waarmee veewagters waterpunte gekontroleer het en trekperde het die waentjies getrek waarmee lek uitgesit is. Gegewe die arbeid- en energie-uitdagings op die moderne veeplaas, het die tyd aangebreek om weer hierdie opsie te ondersoek. Die ekspo sluit vyf perderasse in wat spesifiek as werksperde op die veeplaas ingespan kan word, asook ’n werkswinkel oor die versorging van perde, demonstrasies en ’n perdehanteringskompetisie.
 4. Die Jock Werkshond-ekspo (borgskap moet nog finaal bevestig word): ’n Goed opgeleide hond kan geweldig baie waarde toevoeg op die veeplaas, veral gegewe uitdagings rondom arbeid en sekuriteit. Dié ekspo kyk na drie kategorieë, naamlik waghonde op die plaaswerf, honde wat vee oppas in die veld, en honde wat skape en beeste hanteer. Die verskillende rasse word uitgestal en demonstrasies sal gelewer word. Daar is ook ’n werkswinkel oor die korrekte versorging van honde op die plaas.
 5. Die Opti Feeds Konyn-ekspo: Intensiewe bedrywe waar die beskikbare fasiliteite op die veeplaas in terme van arbeid, fasiliteite en toerusting vir alternatiewe produksie aangewend kan word, word al hoe meer relevant. Konyne is waarskynlik die beste om hierdie gaping op die plaas te vul. Hierdie ekspo kyk na die verskillende rasse wat beskikbaar is, die produksiestelsel wat dit omskryf, asook die mark waar die vleis bemark word.
 6. Die Pluimvee-ekspo (borgskap moet nog finaal bevestig word): Hier is die fokus nie groot kommersiële eenhede nie, maar braaikuiken- en eierproduksie op die veeplaas om bestaande infrastruktuur en kapasiteit te benut en sodoende kontantvloei aan te vul. Die pluimvee-ekspo fokus op beskikbare rasse, die toerusting en insette wat benodig word, asook die produksiestelsel wat daar rondom gebou word.
 7. Die Wildswinkel Wild-ekspo (borgskap moet nog finaal bevestig word): Die Hoëveldse wildbedryf is uniek en al hoe meer boere integreer hul wildvertakkings in hul veeboerderye. Diere moet aangepas wees by koue en inpas by bestaande veepraktyke. Insette tot die wildbedryf kry die geleentheid om hul dienste en produkte beskikbaar te stel. Wildbedryf Suid-Afrika (WRSA) is ons vennoot in die ekspo.
 ALFA 2018 SE VEILINGSKALENDER SLUIT DIE VOLGENDE HOOGTEPUNTE IN:

Die handelsfokus word onder andere ondersteun deur die aanbied van verskillende veilings tydens ALFA 2018. Die fokus is spesialiteitsveilings, wat strek oor al die spesies wat by ALFA 2018 betrokke is. Besoekers aan ALFA 2018 sal ’n voorbeeld van elke spesie diere wat by ALFA 2018 teenwoordig is, kan koop indien hulle wil.

 1. Die SAVM-jongramveiling, aangebied deur BKB Louwid: Dit fokus op melkbokke en -skape, asook die waardeketting wat hierin ondervang is.
 2. Die PIC-produksieveiling: Veeboere wat deur die vark-ekspo geïnspireer is om weer ’n varkvertakking te begin, het hier die geleentheid om teeldiere te koop.
 3. Die Sernick-karkasveiling: Slaghuise en vleisverwerkers van die omgewing het die geleentheid om op die veiling die wenkarkasse van die junior en ontwikkelende boer se slagosse aan te koop.
 4. Die Amadeus Dexter-veiling: Na verlede jaar se baie suksesvolle veiling van Amadeus Dexters word daar hierdie jaar weer ’n Dexter-katalogusveiling aangebied. Die diere sal ook op uitstalling wees op die terrein.
 5. Uit die hand-verkope: Behalwe vir die formele veilings, is daar verskillende diere beskikbaar wat vanuit stalletjies en uitstallings verkoop sal word. Dit sluit onder meer perde, honde, konyne en beeste in.
FEAD

FEAD is daarop gemik om die landbou-ontwikkelingsveld as ’n beroep te ontwikkel. Dit sal ook blootstelling bied vir suksesvolle landbou-ontwikkelingsprojekte. Rolspelers in the landbou-ontwikkelingsomgewing sal die geleentheid kry om hul produkte en dienste ten toon te stel. Werkswinkels en netwerkgeleenthede word alles binne een tent aangebied.

 1. Sessie 1: Landbou-ontwikkeling in kommersiële landbou.

Fasiliteerder: Elton Greeve.

 1. Sessie 2: Landbou-ontwikkeling deur landboubesighede.

Fasiliteerder: Dr John Purchase.

 1. Sessie 3: Landbou-ontwikkeling buite Suid-Afrika se grense.

Fasiliteerder: Dr Theo de Jager.

 1. Sessie 4: Landbou-ontwikkeling deur instansies buite die landbousektor (bv. mynbou, energie, ens.).

Fasiliteerder: Sal nog aangekondig word.

(Borgskappe moet nog finaal bevestig word vir al vier sessies.)

PROJEKTE ONDERSTEUNEND TOT DIE WAARDEKETTING EN SOSIALE FOKUS @ ALFA 2018

Die sosiale strukture in landbou het oor die afgelope dekade gekrimp en daar is al minder geleentheid vir landbouers om sosiaal te verkeer. Die politieke druk rondom grond, die plaasveiligheidsituasie en die ekonomie dra verder by tot ongekende stresvlakke in landbou. ALFA 2018 bied ’n geleentheid vir sinvolle en gestruktureerde sosiale samesyn, asook aktiwiteite wat poog om die ligter kant van landbou na vore te bring.

Die verbruiker en sy voorkeure bepaal landbou se langtermyn-volhoubaarheid en hoe meer landbouers op die waardeketting nader aan die verbruiker beweeg, hoe belangriker word dit. ALFA 2018 bied geleenthede om verbruikersbewustheid by produsente te skep, en waardeketting-uitbreiding te illustreer en te motiveer.

 1. ALFA-uitstallers spitbraai

ALFA 2018 is ’n spanpoging waar alle uitstallers, borge en deelnemers saam die beste waarde bied aan almal wat die ekspo besoek. Die tradisionele Maandagaand-braai is daarom die ideale motivering om die week mee af te skop.

 1. ALFA-dinee

Die ALFA-dinee is sedert sy eerste aanbieding reeds die grootste sosiale geleentheid in die veebedryf. Vanjaar gaan daar 800 plekke beskikbaar wees! Weens dié rede moes ons die dinee uit die Dome skuif en word dit vanjaar in ’n tent op die grasring langs die Dome aangebied. Hierdie geleentheid sluit die ALFA-week formeel af en dien ook as die hoof-toekenningsgeleentheid en prysuitdeling van die week.

 1. Die Leriba Lodge People’s Choice Beef Challenge

Vleisgehalte is tans die grootste besprekingspunt in die rooivleisbedryf en hoewel die wetenskap belangrik is, word vleisgehalte uiteindelik op die verbruiker se bord beoordeel. Vyf rasse het ingeskryf om die publiek se keuse te bepaal. Leriba Lodge is ’n tophotel in Centurion, en twee van hul sjefs berei vleis van die rasse op presies dieselfde manier voor. Besoekers ontvang ’n papierbord met stukkies vleis, gemerk van A tot E. Niemand weet watter letter verteenwoordig watter ras nie. Die proeër merk sy keuse en die wenvleis word op grond van hierdie stemming aangewys.

 1. Die WRSA People’s Choice Game Biltong Species Challenge

Daar is min twyfel dat die langtermyn-volhoubaarheid van die wildbedryf bepaal gaan word deur die wildbedryf se vermoë om wildsvleis aan die mark te bied. Wildsbiltong van verskillende spesies gaan op dieselfde wyse as die Beef Challenge aangebied word om te bepaal water wildsbiltong die gewildste is.

 1. Die MPO-kaasuitdaging (borgskap moet nog finaal bevestig word)

Verskillende tipes kaas, waaronder Cheddar, Gouda, Mozzarella, verwerkte kaas en Pecorino, gaan op dieselfde basis as die Beef Challenge aangebied word om te bepaal watter kaastipe die gewildste in Suid-Afrika is.

 1. Die Sanlam Merietetoekennings @ ALFA 2018 (borgskap moet nog finaal bevestig word)

Landbou vereis dat sekere individue tydens hul loopbane meer doen as wat van hulle gevra word, of dat hulle ’n spesifieke visie of inisiatief tot voordeel van die bedryf en sy rolspelers dryf. By ALFA 2018 gee ons graag erkenning aan hierdie individue – nie net om dankie te sê nie, maar ook erkenning te gee vir die opoffering. Ons hoop om met dié aksie jong deelnemers in die bedryf, wat nog aan die begin van hul loopbane is, te motiveer om hierdie voorbeelde te volg en meer as hul kant te bring om sodoende die bedryf te bevorder.

ALFA 2018 poog om iets vir elke veeboer te bied binne die konteks van ’n omvattende aanbieding gefokus op die veeboer, sy behoeftes en sy belangstellings. Dit vind alles op een perseel en binne die bestek van drie dae plaas. Die vraag is nou: “Wat gaan jy doen @ ALFA 2018?”