Die NWKV het ná uitgebreide debat en oorweging besluit om die moontlikheid vir die totstandkoming van ’n ontwikkelingsfonds vir die wolbedryf te ondersoek.

Read it in English. 

Dit word gedoen teen die agtergrond van eksterne ontwikkelingsfondse wat tans aan die afneem is, ekonomiese druk op bestaande bedryfbates en -beleggings, asook uitdagings in ontwikkelingsvennootskappe. Die beoogde fonds sal van groot belang wees om die wolbedryf meer selfonderhoudend te maak terwyl dit steeds gehaltestandaarde en ontwikkelingsinisiatiewe handhaaf.

’n Bedryfsfonds kan slegs in plek gestel word met die ondersteuning van die wolprodusent. Dié fonds sal projekte help befonds wat tot voordeel vir die totale waardeketting sal wees.

Indien sodanige fonds deur die wolbedryf self ingestel word, het die bedryf volledig beheer oor die fonds en dus oor elke rand wat ingevorder word. Dit is in teenstelling met ’n statutêre heffing wat aan baie reëls en regulasies, soos voorgeskryf in wetgewing, onderhewig sal wees. By statutêre heffings het die wolprodusent nie volle beheer oor die fondse wat ingewin word nie.

Die SA Wol- en Bokhaarkopersvereniging (Sawamba) sal dit oorweging om die fondse op dieselfde wyse in te samel as dié wat vir wolbevordering geld.

’n Ontwikkelingsfonds van dié aard sal vir ’n tydperk van vier jaar ingestel word om spesifieke geïdentifiseerde projekte te befonds wat in belang van die hele wolbedryf is. Daarna sal toekomstige befondsing en projekte heroorweeg word, afhangend van die omstandighede en ondersteuning. Volledige sakeplanne en ’n oudit sal die aanwending van die fondse duidelik spesifiseer en kontroleer.

Die volgende projekte vir befondsing uit dié fonds word in die vooruitsig gestel:

  • Skeeropleiding om hierdie vaardigheid in Suid-Afrika te behou.
  • Instandhouding van monitorplase ter ondersteuning en navorsing van gesonde predasiebestuurspraktyke (tans 29 monitorplase landswyd).
  • Verbeterde kommunikasie in die bedryf deur die Wolboer-tydskrif na alle belanghebbendes in die waardeketting (insluitend produsente) te versprei.

Koste vir produsent

Om uitvoering te gee aan hierdie projekte word ’n bedrag van nagenoeg R5,8 miljoen per jaar benodig, wat werklik ’n druppel in die emmer is indien in ag geneem word dat die totale waarde van die skeersel wat in die 2016/17-bemarkingseisoen uitgevoer is, meer as R4,29 miljard beloop het (dit kom neer op ’n bydrae van wolprodusente van slegs 0,135% van die totale waarde van die skeersel).

Die Sawamba-heffing sal met slegs 7c/kg verhoog word ‒ vanaf 15c/kg tot 22c/kg ‒ om ’n fonds vir wolbevordering (nasionaal en internasionaal), asook genoemde projekte te vestig. Woltrustfondse sal steeds vir goedgekeurde ontwikkelingsprojekte, adviesdienste, navorsing, statistieke, inligting en promosies, soos goedgekeur deur Cape Wools SA (CWSA), aangewend word.

Die bedrag wat ingevorder word, sluit ’n vorderingsbedrag van R150 000 in. CWSA sal die fonds bestuur en laat oudit, ter befondsing van die genoemde projekte. – NWGA persverklaring